Tutti-Logo-valkonen-tausta-1024x1024

Toimintasuunnitelma 2021

 • Kerätään ja kuunnellaan jäsenistöltä palautetta sekä välitetään se opettajille ja akateemisen yksikön
  henkilöstölle
 • Vaikutetaan aktiivisesti opintoihin ja kampukseen liittyviin asioihin yliopistolla
  Ollaan aktiivisia VYY:n suuntaan ja vaikutetaan sen kautta yliopiston asioihin
 • Vaikutetaan TEKin suuntaan valiokunnissa, valtuustossa ja paikallisyhdistys VTS:ssä
  Yhtenäistetään tuttilaisten toimintaa, jotka toimivat edunvalvonnan parissa.
 • Kehitetään edunvalvonnan ympärillä toimivien tuttilaisten yhteistyötä
 • Järjestetään liikuntavuoroja ja matalan osallistumiskynnyksen liikuntatapahtumia 
 • Osallistutaan erilaisiin matalan osallistumiskynnyksen liikuntatapahtumiin 
 • Pyritään järjestämään poikkitieteellisiä liikuntatapahtumia sekä lajikokeiluja muiden ainejärjestöjen
  kanssa 
 • Budjettia nostetaan liikuntatapahtumien järjestämistä ja toteuttamista varten
 • Järjestetään jäsenistölle tapahtumia, kuten sitsejä, vuosijuhlat ja jäseniltoja
 • Pyritään järjestämään poikkitieteellisiä juhlia, sitsejä ja muita tapahtumia muiden ainejärjestöjen
  kanssa
 • Tutin tapahtumissa otetaan huomioon yhdenvertaisuustekijät kuten esimerkiksi alkoholinkäyttö ja
  esteettömyys
 • Osallistutaan poikkitieteellisiin tapahtumiin, joita muut järjestävät
 • Pyritään järjestämään etätapahtumia olosuhteiden vaatiessa
 • Jatketaan yhteistyötä ESTIEM Local Group Vaasan kanssa
 • Ylläpidetään ja kehitetään teekkariperinnettä Vaasassa
 • Pyritään herättämään Vaasan jäynäkulttuuri
 • Osallistutaan muiden teekkarikaupunkien tapahtumiin
 • Tarkastellaan teekkarikastetta nykyisten opiskelijamäärien kannalta
 • Kehitetään Tutin kylteritoimintaa, soveltuvilta osin yhteistyössä Warrantin kanssa
 • Kehitetään tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteiden opiskelijatoimintaa yksikkövastaavien
  kautta
 • Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä yritysten, yhteistyökumppaneiden ja yhteisöjen kanssa
 • Järjestetään excursioita
 • Pyritään saamaan positiivista näkyvyyttä Vaasan tekniikan opiskelijoille esimerkiksi Tempukkeen
  avulla
 • Ylläpidetään ja kehitetään nettisivuja sekä sosiaalisen median viestintäkanavia
 • Tiedotetaan jäsenistöä ajankohtaisista ja heitä koskevista asioista
 • Jatketaan viikkotiedotteen julkaisemista ja kehitetään sen julkaisemista
 • Pyritään lisäämään Tutin läpinäkyvyyttä esimerkiksi Tutin dokumentit ovat jäsenistön saatavilla
 • Parannetaan ainejärjestön tilojen viihtyvyyttä ja nostetaan niiden käyttöastetta
 • Tarkastellaan mahdollisuutta luoda uusi fuksitapahtuma
 • Edustetaan vaasalaista opiskelijakulttuuria muilla paikkakunnilla esimerkiksi vuosijuhlilla
 • Tutti pyrkii kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuuteen