Missio, visio ja arvot

Missio: Tutti ry toimii jäsentensä aktiivisena edunvalvojana. Edunvalvonnan ohella Tutti järjestää jäsenistölleen mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Tutti edistää jäsenistönsä hyvinvointia ja edesauttaa jäsenistönsä pärjäämistä niin opiskeluissa kuin vapaa-ajalla.

Visio: Tutti ry on alallaan kansallisesti tunnustettu, houkutteleva ja jäsenistönsä näköinen toimija. Tutin tunnettuus ja jäsenmäärän kasvu ovat kestävällä pohjalla, ja edunvalvonta sekä opiskelijakulttuurin ylläpitäminen toimivat.

Arvot: Tutti ry pyrkii olemaan vastuullinen, toiminnaltaan läpinäkyvä yhteisö, jonka jäsenet kokevat olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. Tutin toimintaa ohjaavia arvoja ovat ihmisten tasa-arvoinen kohtelu, vastuullisuus, poikkitieteellisyys ja hyvinvoinnin edistäminen, sekä kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän vastaisuus.

 

Strategia

Talous

Tutti ry:n rahastonhoidollisia ratkaisuja tarkastellaan kriittisesti strategiakauden aikana. Tutti ry:n tavoite on tehdä positiivista tulosta vuosien 2020–2025 aikana. Tutti luo sijoitusstrategian, joka tähtää omavaraisuuden varmistamiseen, toiminnan raamien säilyttämiseen ja omien tilojen mahdollisuuteen tulevaisuudessa. Jäsenistön kasvun vaikutuksia talouteen seurataan, ja tarvittaessa jäsenmaksua sopeutetaan vallitsevaa tilannetta vastaavammaksi.

 

Edunvalvonta ja opiskelijapalvelut

 Tutti ry kehittää edunvalvontaansa osallistavammaksi, ja pyrkii hyödyntämään siinä myös hallituksen ja toimihenkilöiden ulkopuolisia, piileviä resursseja. Jäsenistön mielipiteitä kartoitetaan paitsi osana jatkuvaa toimintaa, myös laajemmilla, säännöllisillä selvityksillä, ja näin saatua dataa käytetään Tutin edunvalvonnan keihäänkärkenä.

Häirintätapauksiin puututaan ja Tutti ry:n hallituksessa tulee olemaan vähintään yksi koulutettu yhdenvertaisuusvastaava. Tutin jäsenpalveluina tarjoamat liikuntamahdollisuudet sekä oleskelutilat säilytetään. Erityisesti toimitiloja pyritään kehittämään tarkoituksenmukaisemmiksi, ottaen huomioon alati kasvava jäsenmäärä sekä olemassa oleva tarve ympärivuorokautisesti saavutettaville tiloille.

 

Opiskelijakulttuuri

Tutti vaalii teekkari- ja kylteriopiskelijoiden perinteitä niiden vaatimalla arvokkuudella ja laajentaa toimintansa kirjoa aloittamalla hyväntekeväisyystyön. Olemassa olevia sekä uusia tapahtumia toteutetaan soveltuvilta osin yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Viestintä ja sidosryhmät

Tutti ry pyrkii ammattimaisella viestinnällä vaikuttamaan positiivisesti tapahtumiensa kävijämääriin ja omaan imagoonsa niin potentiaalisten ja olemassa olevien yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kuin jäsenistönsäkin silmissä. Viestinnän kokonaisuuden hallintaa varten luodaan viestintäsuunnitelma, joka määrittää viestinnän keinot ja kohdeyleisöt.

Näiden ja muiden toimenpiteiden kautta Tutti hankkii uusia yhteistyökumppaneita ja syventää suhteita olemassa oleviin. Tehtävää yhteistyötä laajennetaan rahoituksen hankkimisesta monipuolisemmiksi kokonaisuuksiksi jäsenistön toiveita kuunnellen.

 

Hallinto

Tutti ry:n hallintoa, etenkin hallituksen ja toimihenkilöiden kokoonpanon osalta, tarkastellaan kriittisesti. Myös yhdistyksen säännöt päivitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta. Toiminnan raamit saatetaan näiltä osin muotoon, joka tukee yhdistyksen onnistumista tehtävässään Vaasan yliopiston teknillisten tieteiden opiskelijoiden edunvalvojana ja äänitorvena.

 

Kansainvälisyys

Tutti ry kehittää kansainvälistä toimintaansa, ensisijaisesti Estiem LG Vaasan kautta. Kansainvälinen toiminta osana Tuttia saatetaan kestävälle pohjalle.