Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tutti ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ainejärjestön jäsenten yhteistyötä, toimia opiskelijoiden edunvalvojana Vaasan yliopistossa, vaalia ainejärjestön kulttuuriperintöä ja edistää ainejärjestötoiminnan kehittymistä ja opiskelijoiden viihtyvyyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • osallistuu opetusta koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja,
 • järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja excursioita,
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa,
 • järjestää ainejärjestöjen yhteisiä tilaisuuksia,
 • toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan:

 • järjestää rahakeräyksiä ja arpajaisia,
 • järjestää myyjäisiä,
 • ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia,
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta,
 • harjoittaa sijoitustoimintaa.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Vaasan yliopistossa teknisiä tieteitä opiskeleva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4§ Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta, eikä oikeutta jäsenetuihin.

5§ Jäsenen velvollisuudet

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, jos sellaisesta yhdistyksen kevätkokouksessa päätetään.

Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun.

6§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi mutta enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan vähintään yksi ja enintään kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan, sihteerin ja päättää muiden tehtävien jaosta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

9§ Toimihenkilöt

Yhdistyksellä on toimihenkilöitä tarkoituksenmukainen määrä. Yhdistyksen kokous valitsee toimihenkilöt tehtäviinsä. Toimihenkilöillä on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Toimihenkilöiden toimikausi on kalenterivuosi.

10§ Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä. Varsinaisten jäsenten estyessä varajäsenet voivat korvata varsinaiset jäsenet.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja, tai hänen ollessaan estyneenä, sen varapuheenjohtaja. Kokous on kutsuttava koolle myös silloin, jos vähintään kolme (3) hallituksen jäsenistä sitä pyytää.

11§ Hallituksen jäsenen tai toimihenkilön erottaminen

Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen jäsenen tai toimihenkilön.

12§ Hallituksen täydentäminen

Yhdistyksen kokous voi valita erotetun hallituksen jäsenen tilalle uuden jäsenen. Mikäli 8§:ssa mainittu jäsenmäärä alittuu, tulee yhdistyksen kokouksen täydentää hallitusta.

13§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen oikeuttama henkilö, kaksi yhdessä.

14§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

15§ Toiminnantarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

16§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 6. valitaan hallitus 8§:n mukaan
 7. valitaan toimihenkilöt 9§:n mukaan
 8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
 9. valitaan Vuoden tuttilainen 20§:n mukaan
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

17§ Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

18§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

19§ Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta

 • yhdistyksen toimitilan ilmoitustaululla,
 • sähköpostitse
 • ja yhdistyksen kotisivuilla.

20§ Huomionosoitukset

Yhdistyksen jäsenet valitsevat syyskokouksessa Vuoden tuttilaisen. Valitun tulee olla yhdistyksen varsinainen jäsen. Vaali suoritetaan suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan voidaan Vuoden tuttilaiseksi valita useampi henkilö. Vuoden tuttilainen julkistetaan yhdistyksen vuosijuhlassa.

Tutti ry voi jakaa myös muita huomionosoituksia, jotka on tarkemmin määritelty perinneohjesäännössä.

21§ Ohjesäännöt

Yhdistyksellä voi olla ohjesääntöjä, joilla annetaan näitä sääntöjä täydentäviä määräyksiä.

Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä, vähintään neljäntoista (14) päivän välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joissa molemmissa vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava ohjesääntöjen muuttamisesta tai hyväksymisestä.

22§ Sääntöjen muuttaminen

Muutokset näihin sääntöihin on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä, vähintään neljäntoista (14) päivän välein pidettävässä kokouksessa, joissa molemmissa vaaditaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

23§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla Vaasassa järjestettävän teknisen koulutuksen tukemiseen.