Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  

Yhdistyksen nimi on Tutti ry ja sen kotipaikka on Vaasa.  

2 § Tarkoitus ja toiminta  

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ainejärjestön jäsenten yhteistyötä, toimia opiskelijoiden edunvalvojana Vaasan yliopistossa, vaalia ainejärjestön kulttuuriperintöä ja edistää ainejärjestötoiminnan kehittymistä ja opiskelijoiden viihtyvyyttä.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:  

-osallistuu opetusta koskevaan suunnitteluun ja tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja,  

-järjestää kokouksia, kursseja, keskustelu- ja huvitilaisuuksia, sekä excursioita, yksin ja  yhteistyössä toisten yhdistysten kanssa, -harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.  

Toimintansa tukemiseksi, yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan: 

-kantaa jäsenmaksuja,  

-järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia ja myyjäisiä,  

-ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä harjoittaa sijoitustoimintaa, – omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.  

3 § Jäsenet  

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä sekä kunniajäseniä.  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Vaasan yliopistossa teknisiä tieteitä opiskeleva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.  

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.  

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen entisen tai nykyisen jäsenen, joka on ansiokkaasti sekä pitkään toiminut yhdistyksen toiminnan ja tarkoitusperien mukaisesti. 

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.  

4 § Jäsenen oikeudet  

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen hallitus voi rajoittaa kannatusjäsenten oikeutta jäsenetuihin.  Yhdistykselle maksettavista jäsenmaksuista päätetään yhdistyksen kevätkokouksessa.  

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymisen yhteydessä jäsenmaksun. Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun liittymisen jälkeen vuosittain, mikäli yhdistyksen kevätkokous näin päättää. Kannatusjäsen on velvollinen maksamaan vuosittain kannatusjäsenmaksun. Kunniajäseneksi kutsuttu on vapautettu vuotuisesta  jäsenmaksusta.  

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan hallitukselle liittymisen yhteydessä annettujen tietojen muutoksista viipymättä.  

5 § Jäsenen eroaminen  

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan  merkittäväksi.  

6 § Jäsenen erottaminen  

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos:  

-jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta,  

-jäsen on tarkoituksellisesti laiminlyönyt velvoitteensa, joihin hän on yhdistyksessä sitoutunut,  

-jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, 

-jäsen on rikkonut yhdistyksen hyväksymiä toiminnassa noudatettavia sääntöjä törkeällä tavalla,  

-jäsen ei enää täytä näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.  

Jäsenelle on ennen erottamispäätöstä annettava mahdollisuus tulla kuulluksi ja korjata virheellinen menettelynsä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hallituksen tiedoksiannosta.  

7 § Hallitus  

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi (5), mutta enintään  yksitoista (11) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja päättää muiden tehtävien jaosta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on paikalla puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä.  Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja, tai hänen ollessaan estyneenä, sen  varapuheenjohtaja. Kokous on kutsuttava koolle myös silloin, jos vähintään kolme (3)  hallituksen jäsenistä sitä pyytää. Hallituksen kokoukset on kutsuttava koolle kirjallisesti ennen kokousta hallituksen järjestäytymiskokouksessaan päättämällä tavalla.  

8 § Toimihenkilöt  

Yhdistyksellä voi olla erilaisia toimihenkilöitä. Yhdistyksen kokous valitsee toimihenkilöt tehtäviinsä. Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa yhdistyksen kokouksien välisenä aikana valita toimihenkilöitä edellyttäen, että toimihenkilöiden tehtäviä varten on avattu julkinen haku.  

Toimihenkilöillä on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Toimihenkilöiden toimikausi on kalenterivuosi, tai valittavalle toimihenkilölle erikseen päätetty ajanjakso.  

9 § Jaostot ja toimikunnat  

Yhdistyksellä voi olla alaisuudessaan erilaisia jaostoja sekä toimikuntia, joiden tehtävistä ja toiminnasta määrätään erikseen perustamisen yhteydessä. Jaostot ja toimikunnat perustetaan hallituksen päätöksellä, jolloin on määriteltävä niiden tehtävä, toimikausi ja vastuuhenkilö. Jaosto tai toimikunta on tilivelvollinen toimistaan yhdistyksen  hallitukselle. 

Hallitus voi päätöksellään lakkauttaa jaoksen tai toimikunnan tai vapauttaa niiden yksittäisen henkilön tehtävistään. Jaosto tai toimikunta lakkaa myös, kun sen määritelty tehtävä on suoritettu tai sen toimikausi päättyy.  

10 § Hallituksen jäsenen tai toimihenkilön vapauttaminen tehtävistään 

Yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tai toimihenkilön tehtävistään. Yhdistyksen kokous voi valita tehtävistään vapautetun hallituksen jäsenen tilalle uuden jäsenen. Yhdistyksen kokouksen on kuitenkin täydennettävä hallitusta, mikäli vaadittu  hallituksen jäsenmäärä alittuisi tehtävistä vapauttamisen myötä. Yhdistyksen hallitus voi vapauttaa toimihenkilön tehtävistään.  

Mikäli hallituksen jäsen tai toimihenkilö on estynyt toimimasta tehtävissään, tulee hänen kirjallisesti hakea vapautusta tehtävistään.  

11 § Nimenkirjoitusoikeus  

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on oikeutettu kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin. Nimenkirjoitusoikeus on myös hallituksen varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla, aina kaksi yhdessä. Yhdistyksen hallitus voi oikeuttaa muunkin henkilön kirjoittamaan nimen yksin tai yhdessä toisen nimenkirjoitusoikeudellisen  kanssa.  

12 § Tilikausi  

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

13 § Toiminnantarkastus  

Yhdistyksen hallituksen on toimitettava toimintakertomus ja tilinpäätös liitteineen toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi  viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.  

14 § Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistys pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Yhdistyksen kevätkokous  pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen tarkemmin  määräämänä ajankohtana.  

Yhdistyksen kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus  
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi  ääntenlaskijaa.  
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  
 5. Esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille  
 7. Päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksusta ja mahdollisen vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä kannatusjäsenten vuotuisen kannatusjäsenmaksun  suuruudesta.  
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa tai työjärjestyksessä mainitut asiat.  

Yhdistyksen syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen avaus  
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi  ääntenlaskijaa  
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio  
 6. Valitaan yhdistykselle hallitus  
 7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa  tarkastamaan seuraavan tilikauden talous ja hallinto 
 8. Valitaan Vuoden Tuttilainen  
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa tai työjärjestyksessä mainitut asiat.  

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kokoukselle osoitetut aloitteet tulee toimittaa kirjallisesti  hallitukselle.  

Yhdistyksen hallituksen on kutsuttava yhdistyksen ylimääräinen kokous koolle mikäli, -yhdistyksen kokous niin päättää,  

-hallitus katsoo siihen olevan aihetta,  

-kun vähintään viisikymmentä (50) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  

Ylimääräinen kokous on tällöin pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asianmukaisesti tehdystä vaatimuksesta.  

Yhdistyksen hallitus voi sallia osallistumisen yhdistyksen kokoukseen  tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.  

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

15 § Kokouskutsutapa  

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kokouskutsu jäsenille sähköpostilla sekä julkaistava kokouskutsu yhdistyksen kotisivuilla ja toimitilan ilmoitustaululla.  

16 § Huomionosoitukset  

Kunniajäsenyys on arvokkain Tutti ry:n myöntämä huomionosoitus. 

Tutti ry voi myöntää erilaisia huomionosoituksia jäsenilleen, ei-jäsenilleen sekä  yhdistyksen toimintaa muutoin tukeneille. Huomionosoitukset ja niiden myöntämisen  edellytykset on eritelty Tutti ry:n perinneohjesäännössä.  

Yhdistyksen jäsenet valitsevat vuosittain syyskokouksessa Vuoden Tuttilaisen. Valitun on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen. Valinta on toimitettava umpilipuin. Äänten jakaantuessa tasan voidaan Vuoden Tuttilaiseksi valita useampikin henkilö. Vuoden Tuttilainen julkistetaan yhdistyksen vuosijuhlassa.  

17 § Ylähuone  

Yhdistyksen alaisuudessa toimii Tutti ry:n perinneseura, jota kutsutaan nimellä Ylähuone. Ylähuoneen tarkoituksena ja tehtävänä on vaalia vaasalaisten tekniikan opiskelijoiden perinteitä ja huolehtia Tutti ry:n toiminnan jatkuvuudesta.  

Ylähuoneen tehtäviä hoitavat istuvan hallituksen puheenjohtaja ja istuvan hallituksen sihteeri yhdessä vielä opiskelevien aikaisempien hallitusten puheenjohtajien kanssa. Ylähuoneen tehtäviä voidaan kutsua hoitamaan myös 1–5 muuta yhdistyksen toiminnassa  ansioitunutta jäsentä. Näiden jäsenten kutsumisesta vastaavat aikaisempien hallitusten puheenjohtajat. Ylähuoneen tehtäviä hoitamaan nimetyt henkilöt kokoontuvat vähintään kerran kalenterivuoden aikana istuvan hallituksen puheenjohtajan pyynnöstä.  

18 § Ohjesäännöt ja muut määräykset  

Yhdistyksellä voi olla erilaisia ohjesääntöjä tai muita määräyksiä, jotka tarkentavat tai täydentävät näitä sääntöjä, tai antavat yhdistyksen toiminnassa sovellettavia sääntöjä.  Yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai muita määräyksiä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin ottaen huomioon, mitä kyseinen ohjesääntö määrää sen voimassaolosta tai muuttamisesta.  

19 § Sääntöjen muuttaminen  

Muutokset näihin sääntöihin on hyväksyttävä kahdessa (2) perättäisessä, vähintään neljäntoista (14) päivän välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joissa molemmissa vaaditaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.  

20 § Yhdistyksen purkaminen  

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2), vähintään neljäntoista (14) päivän välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joissa molemmissa vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on  mainittava yhdistyksen purkamisesta.  

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen viimeisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla Vaasan yliopistossa teknillisiä tieteitä opiskelevien hyväksi.  

21 § Muita määräyksiä  

Näiden sääntöjen ohella sovelletaan voimassa olevaa yhdistyslakia tai siihen verrattavaa säädöstä.