Perinneohjesäännöt

Tutti ry:n tunnusmerkit  

1 § Yleistä  

Tutti ry:n ainejärjestönauhan käyttöoikeutta ja -tapaa sekä tuttimitaleja määritettäessä noudatetaan tätä ohjesääntöä. Muilta kuin tässä ohjesäännössä mainituilta osin  noudatetaan Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan voimassa olevia sääntöjä.

Tutti ry:n ainejärjestönauha  

2 § Ainejärjestönauha  

Ainejärjestönauha on 30 mm leveä. Nauhan pohjaväri on keltainen. Nauhan alemmassa reunassa kulkee musta viisi (5) mm leveä raita. Kahden (2) mm:n etäisyydellä mustasta raidasta kulkee toinen, kaksi (2) mm leveä musta raita. 

2.1 § Kanto-oikeus  

Ainejärjestönauhan kanto-oikeus on kaikilla Tutti ry:n jäsenillä, ja se säilyy myös jäsenen valmistuttua. Tutti ry:n hallitus voi perustellusta syystä myöntää käyttöoikeuden myös muulle henkilölle. 

2.2 § Nauhan kantaminen  

Ainejärjestönauhaa käytetään akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa. Nauhaa käytetään aina Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan kuntanauhan kanssa yhdessä siten, että ylioppilaskuntanauhaa kannetaan ylempänä, poikkeuksena Tutti ry:n oma vuosijuhla, jolloin ainejärjestönauha on ylempänä. Ainejärjestönauhaa voidaan kantaa myös ilman Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan kuntanauhaa, ei  kuitenkaan Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlissa.  

Ainejärjestönauhaa kannettaessa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa. Yhdistyksen hallituksen vastuulla on tiedottaa nauhan oikeanlaisesta käytöstä.  

Ainejärjestönauhaa tulee kantaa juhlapuvun sekä tumman puvun kanssa oikealta olkapäältä rinnan yli viistoon vasemmalle liivin alla. Tumman puvun kanssa käytettäessä nauhan tulee kulkea kuitenkin solmion päältä. Iltapuvun kanssa ainejärjestönauhaa tulee kantaa vasemmalta olkapäältä rinnan yli viistoon oikealle. Iltapuvun kanssa  ainejärjestönauhaa voidaan kantaa ruusukkeeksi taiteltuna vasempaan rinnukseen kiinnitettynä. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa.  

Ainejärjestönauhan raskaampi väri (musta) kannetaan aina alempana. Ruusuke taitellaan kolmelle (3) taitokselle siten, että mustat raidat jäävät alemmas ja keskitaitoksessa oikean  käden puolelle. 

 

Tutti ry:n hallitusmerkki  

3 § Yleistä  

Tutti ry:n hallituksen jäsenille sekä toimihenkilöille myönnetään lupa käyttää hallitusmerkkiä toimikautensa alusta lähtien. Hallitusmerkki on kullattu, Tutti ry:n teekkarilakin kokardin mukainen pinssi. Käyttö-oikeus säilyy toimikauden päätyttyä. Merkkiä kannetaan ainejärjestönauhassa tai puvun vasemmalla puolella. Hallitusmerkkiä  suositellaan kannettavaksi juhlatilaisuuksien lisäksi esimerkiksi edustustilaisuuksissa tai kansallisissa tapahtumissa, joihin henkilö osallistuu Tutti ry:n edustajana. Tutti ry:n hallitus on vastuussa hallitusmerkkien hankinnasta, säilytyksestä ja merkin alkuperäisen muodon vaalimisesta. 

 

Tutti ry:n jäsenilleen myöntämät huomionosoitukset  

4 § Tuttimitalit  

Tuttimitaleja on pronssisia, hopeisia ja kultaisia, joista kultainen on arvokkain, hopeinen toiseksi arvokkain ja pronssinen kolmanneksi arvokkain. Kultaisia tuttimitaleita voidaan jakaa enintään 1 kpl jokaista viittä (5) Tutti ry:n toimintavuotta kohden. Hopeisia  tuttimitaleita voidaan jakaa enintään 2 kpl jokaista Tutti ry:n toimintavuotta kohden. Pronssisia tuttimitaleita voidaan jakaa enintään 5 kpl jokaista Tutti ry:n toimintavuotta kohden.  

Joka vuosi ei kuitenkaan ole tarkoituksena jakaa enimmäismäärää mitaleita, vaan mitali jaetaan vain sen ansaitsevalle henkilölle.  

4.1 § Tuttimitalin myöntäminen  

Tuttimitali voidaan myöntää yhdistyksen entiselle tai nykyiselle jäsenelle tunnustukseksi yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä ja sen myöntämisestä päättää Tutti ry:n hallitus. Mitalia ei kuitenkaan voida myöntää yhdistyksen hallituksen jäsenelle tämän toimikauden  aikana. Samalle henkilölle voidaan myöntää useampia tuttimitaleita, muttei kuitenkaan saman kalenterivuoden aikana.  

Tuttimitali myönnetään yhdistyksen vuosijuhlassa ja sitä kannetaan riipuksena vasemmassa miehustassa tai vasemman rintataskun päällä tai vastaavassa paikassa. Mikäli henkilöllä on useita tuttimitaleita, kantaa hän kuitenkin vain arvoltaan korkeinta.  Tuttimitalit luovuttaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Mitalin luovutuksen yhteydessä mitalin saajalle annetaan myös kunniakirja, josta käy ilmi mitalin myöntämisen perusteet.  

Mitalit numeroidaan ja hallituksen on pidettävä luetteloa mitalin saaneista henkilöistä. Yhdistyksen hallitus pitää kirjaa mitalien saajista, myöntämisajankohdista ja  myöntämisperusteista. 

4.2 § Pronssinen tuttimitali  

Pronssinen tuttimitali voidaan myöntää Tutin toimintaan aktiivisesti osallistuneelle jäsenelle, joka on toiminnallaan edesauttanut yhdistyksen menestystä tai pitänyt yllä sen hyvää henkeä. Pronssinen mitali voidaan myöntää esimerkiksi ansioituneelle yhdistyksen hallituksen tai ylioppilaskunnan edustajiston jäsenelle, mutta myös muulle yhdistyksen  toimintaan osallistuneelle jäsenelle.  

4.3 § Hopeinen tuttimitali  

Hopeinen tuttimitali voidaan myöntää hallituksen jäsenelle tai toimihenkilölle, joka täyttää pronssisen mitalin tunnusmerkistön ja joka on toiminut tehtävässään vähintään  yhden (1) toimikauden ajan. Hallitus voi vakaata harkintaa käyttäen myöntää hopeisen  tuttimitalin myös muille kuin edellä mainituille henkilöille kunnianosoituksena pyyteettömästä toiminnasta tai huomattavista ansioista yhdistyksen hyväksi. Hopeinen mitali voidaan myöntää esimerkiksi kautensa aikana ansioituneelle yhdistyksen  puheenjohtajalle, hallituksen jäsenelle, ylioppilaskunnassa vaikuttaneelle henkilölle tai muuten mittavasti Tutti ry:n toiminnan arvoja paikallisesti tai kansallisesti edistäneelle henkilölle.  

4.4 § Kultainen tuttimitali  

Kultainen tuttimitali myönnetään henkilölle, joka täyttää pronssisen ja hopeisen mitalin tunnusmerkistön, ja on edistänyt Tutti ry:n tarkoitusperiä aktiivisesti ja päämäärätietoisesti myös opiskelu-uransa jälkeen. Kultainen tuttimitali myönnetään pääsääntöisesti edellä mainitut kriteerit täyttäville alumneille, eli henkilöille, jotka ovat jo lopettaneet aktiivisen opiskelu-uransa. Kultainen tuttimitali voidaan myöntää myös erittäin poikkeuksellisista ansioista yhdistyksen hyväksi, jolloin aiempien tuttimitaleiden tunnusmerkistön ei tarvitse välttämättä täyttyä.  

 

5 § Kunniajäsenyys 

Kunniajäsenyys on arvokkain Tutti ry:n myöntämä huomionosoitus. 

5.1 § Kunniajäsenyyden myöntäminen  

Kunniajäsenyys voidaan myöntää yhdistyksen entiselle tai nykyiselle jäsenelle. Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua Tutti ry:n  kunniajäseneksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti sekä pitkään toimineet yhdistyksen, sen toiminnan ja tarkoitusperien mukaisesti. Kunniajäsenen palkitseminen vaatii pitkää ja tarkkaa harkintaa ja hallituksen tulee tehdä esityksestään lausunto yhdistyksen kokoukseen. Kunniajäsenyys tunnusmerkkeineen myönnetään Tutti ry:n vuosijuhlassa. Kunniajäsenyyden myöntämisen yhteydessä saajalle annetaan kunniajäsenen käädyt ja  kunniakirja, josta käy ilmi kunniajäsenyyden myöntämisen perusteet.  

5.2 § Kunniajäsenen käädyt  

Kunniajäsen saa merkiksi huomionosoituksesta kannettavakseen kunniajäsenen käädyt. Kunniajäsenen käätyjä käytetään akateemisissa juhlatilaisuuksissa juhlapuvun kanssa.  Käädyt eivät saa koskettaa ihoa.  

Käätyjen hankinnasta ja alkuperäisen muodon säilyttämisestä vastaa Yhdistyksen hallitus. Käädyt nimetään ja numeroidaan. Yhdistyksen hallituksen on pidettävä luetteloa käädyt saaneista kunniajäsenistä, myöntämisajankohdista ja myöntämisperusteista.  

 

Tutti ry:n ulkopuolisille tahoille myöntämät huomionosoitukset  

6 § Tutti ry:n pöytästandaari  

Tutti ry voi huomioida yhteistyökumppaneitaan tai yksityishenkilöitä, jotka eivät voi saada entisille tai nykyisille jäsenille tarkoitettuja huomionosoituksia. Ulkopuolisille  myönnettävä huomionosoitus on Tutti ry:n pöytästandaari. 

Tutti ry:n pöytästandaari voidaan myöntää yhteisölle tai yksityishenkilölle, jonka kanssa  yhdistys on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä. Päätöksen pöytästandaarin luovutuksesta tekee yhdistyksen kokous. Pöytästandaarit luovutetaan ensisijaisesti yhdistyksen  vuosijuhlassa, mutta luovutus voi tapahtua myös standaarin saajan luokse tehdyn vierailun yhteydessä.  

 

Ohjesäännön voimassaolo  

7 § Voimassaolo  

Perinneohjesääntö on voimassa, kunnes yhdistyksen kokous päätöksellään sitä Tutti ry:n  sääntöjen mukaisesti muuttaa. Muutokset ohjesääntöön valmistelee Tutti ry:n perinneseura Ylähuone, Tutti ry:n hallituksen pyynnöstä. Muutokset astuvat voimaan, kuten Tutti ry:n säännöissä on mainittu.