Perinneohjesäännöt

Ylähuone

Yhdistyksen alaisuudessa toimii Tutti ry:n perinneseura, jota kutsutaan nimellä Ylähuone. Ylähuoneen tarkoituksena ja tehtävänä on vaalia vaasalaisten tekniikanopiskelijoiden perinteitä ja huolehtia yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta.

Ylähuoneen tehtäviä hoitavat istuvan hallituksen puheenjohtaja ja istuvan hallituksen sihteeri yhdessä vielä opiskelevien aikaisempien hallitusten puheenjohtajien kanssa. Ylähuoneen tehtäviä voidaan kutsua hoitamaan myös 1-5 muuta yhdistyksen toiminnassa ansioitunutta jäsentä. Näiden jäsenten kutsumisesta vastaavat aikaisempien hallitusten puheenjohtajat yksimielisellä päätöksellä.

Ylähuoneen tehtäviä hoitamaan nimetyt henkilöt kokoontuvat vähintään kerran lukuvuoden aikana ja tarvittaessa istuvan hallituksen puheenjohtajan pyynnöstä.

 

Tutti ry:n tunnusmerkit

4§ Yleistä

Tutti ry:n ainejärjestönauhan käyttöoikeutta ja -tapaa sekä tuttimitaleja määritettäessä noudatetaan tätä ohjesääntöä. Muilta kuin tässä ohjesäännössä mainituilta osin noudatetaan Vaasan Yliopiston Ylioppilaskunnan voimassa olevia sääntöjä.

 

Tutti ry:n ainejärjestönauha

Ainejärjestönauha

Ainejärjestönauha on 30 mm leveä. Nauhan pohjaväri on keltainen. Nauhan alemmassa reunassa kulkee musta viisi (5) mm leveä raita. Kahden (2) mm:n etäisyydellä mustasta raidasta kulkee toinen, kaksi (2) mm leveä musta raita.

Kanto-oikeus

Ainejärjestönauhan kanto-oikeus on kaikilla Tutti ry:n jäsenillä, ja
se säilyy myös asianomaisen valmistuttua. Tutti ry:n hallitus voi perustellusta syystä myöntää käyttö-oikeuden myös muulle henkilölle.

Nauhan kantaminen

Ainejärjestönauhaa käytetään ylioppilaskuntanauhan tavoin akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa. Nauhaa käytetään aina Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan kuntanauhan kanssa yhdessä siten, että ylioppilaskuntanauhaa kannetaan ylempänä, poikkeuksena Tutti ry:n oma vuosijuhla, jolloin ainejärjestönauha on ylempänä. Nauhaa voidaan kantaa myös ilman Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan kuntanauhaa, ei kuitenkaan Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlissa.

Nauhaa kannettaessa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa. Yhdistyksen hallituksen vastuulla on tiedottaa nauhan oikeanlaisesta käytöstä.

Miehet kantavat ainejärjestönauhaa oikealta olkapäältä rinnan yli viistoon vasemmalle; juhlapuvussa (frakki) liivin alla ja tummassa puvussa solmion päällä ja mahdollisen liivin alla. Naiset kantavat nauhaa taiteltuna ruusukkeena vasemmalla puolen rintaa, tai vasemmalta olkapäältä rinnan yli oikealle. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa.

Mustat raidat (raskaampi väri) kannetaan aina alempana. Ruusuke taitellaan Vaasan Yliopiston Ylioppilaskunnan ohjeiden mukaisesti kolmelle (3) taitokselle siten, että mustat raidat jäävät alemmas ja keskitaitoksessa oikean käden puolelle.

 

Tutti ry:n hallitusmerkki

Yleistä

Tutti ry:n hallituksen jäsenille sekä toimihenkilöille myönnetään lupa käyttää hallitusmerkkiä toimikautensa alusta lähtien. Hallitusmerkki on kullattu, Tutti ry:n teekkarilakin kokardin mukainen pinssi. Käyttö-oikeus säilyy toimikauden päätyttyä. Merkkiä kannetaan ainejärjestönauhassa tai puvun miehustassa vasemmalla puolella ja naiset vastaavassa paikassa. Hallituksen merkkiä suositellaan kannettavaksi juhlatilaisuuksien lisäksi esimerkiksi edustustilaisuuksissa tai kansallisissa tapahtumissa, joihin henkilö osallistuu Tutti ry:n edustajana. Tutti ry:n hallitus on vastuussa hallitusmerkkien hankinnasta, säilytyksestä ja merkin alkuperäisen muodon vaalimisesta.

 

Tutti ry:n jäsenilleen myöntämät huomionosoitukset

Tuttimitalit

Tuttimitaleja on kolmen arvoisia: pronssisia, hopeisia ja kultaisia, joista kultainen on arvokkain, hopeinen toiseksi arvokkain ja pronssinen kolmanneksi arvokkain. Aiemmin Tutti ry on myöntänyt kunniamainintoja, jotka poistuvat tämän ohjesäännön myötä.

Kultaisia tuttimitaleita voidaan jakaa enintään 1 kpl jokaista viittä (5) Tutti ry:n toimintavuotta kohden.

Hopeisia tuttimitaleita voidaan jakaa enintään 2 kpl jokaista Tutti ry:n toimintavuotta kohden.

Pronssisia tuttimitaleita voidaan jakaa enintään 5 kpl jokaista Tutti ry:n toimintavuotta kohden.

Joka vuosi ei kuitenkaan ole tarkoituksena jakaa enimmäismäärää mitaleita, vaan mitali jaetaan vain sen ansaitsevalle henkilölle.

9.1§ Tuttimitalin myöntäminen

Tuttimitali voidaan myöntää yhdistyksen entiselle tai nykyiselle jäsenelle tunnustukseksi yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä ja sen myöntämisestä päättää Tutti ry:n hallitus.  Mitalia ei kuitenkaan voida myöntää yhdistyksen hallituksen jäsenelle tämän toimikauden aikana.

Tuttimitali myönnetään vuosijuhlassa ja sitä kannetaan riipuksena juhlapuvun vasemmassa miehustassa tai vasemman rintataskun päällä tai naisilla vastaavassa paikassa. Mitaleja kannetaan yhtä kerrallaan, arvoltaan korkeinta. Tuttimitalit luovuttaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Mitalin luovutuksen yhteydessä mitalin saajalle annetaan myös kunniakirja, josta käy ilmi mitalin myöntämisen perusteet.

Samalle henkilölle voidaan myöntää useampia tuttimitaleita, muttei kuitenkaan saman kalenterivuoden aikana.

Mitalit numeroidaan ja hallituksen on pidettävä luetteloa mitalin saaneista henkilöistä. Yhdistyksen hallitus pitää kirjaa mitalien saajista, myöntämisajankohdista ja myöntämisperusteista.

9.2§ Pronssinen tuttimitali

Pronssinen tuttimitali voidaan myöntää Tutin toimintaan aktiivisesti osallistuneelle jäsenelle, joka on toiminnallaan edesauttanut yhdistyksen menestystä tai pitänyt yllä sen hyvää henkeä. Pronssinen mitali voidaan myöntää esimerkiksi ansioituneelle yhdistyksen hallituksen tai ylioppilaskunnan edustajiston jäsenelle, mutta myös muulle yhdistyksen toimintaan osallistuneelle jäsenelle.

9.3§ Hopeinen tuttimitali

Hopeinen tuttimitali voidaan myöntää hallituksen jäsenelle tai toimihenkilölle, joka täyttää pronssisen mitalin tunnusmerkistön ja joka on toiminut tehtävässään vähintään yhden (1) toimikauden ajan. Hallitus voi vakaata harkintaa käyttäen myöntää hopeisen tuttimitalin myös muille kuin edellä mainituille henkilöille kunnianosoituksena pyyteettömästä toiminnasta tai huomattavista ansioista yhdistyksen hyväksi. Hopeinen mitali voidaan myöntää esimerkiksi kautensa aikana ansioituneelle yhdistyksen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenelle, ylioppilaskunnassa vaikuttaneelle henkilölle tai muuten mittavasti Tutti ry:n toiminnan arvoja paikallisesti tai kansallisesti edistäneelle henkilölle.

9.4§ Kultainen tuttimitali

Kultainen tuttimitali myönnetään henkilölle, joka täyttää pronssisen ja hopeisen mitalin tunnusmerkistön, ja on edistänyt Tutti ry:n tarkoitusperiä aktiivisesti ja päämäärätietoisesti myös opiskelu-uransa jälkeen. Kultainen tuttimitali myönnetään pääsääntöisesti edellä mainitut kriteerit täyttäville alumneille, eli henkilöille, jotka ovat jo lopettaneet aktiivisen opiskelu-uransa. Kultainen tuttimitali voidaan myöntää myös erittäin poikkeuksellisista ansioista yhdistyksen hyväksi, jolloin aiempien tuttimitaleiden tunnusmerkistön ei tarvitse välttämättä täyttyä.

10§ Kunniajäsenyys

Kunniajäsenyys on arvokkain Tutti ry:n myöntämä huomionosoitus.

10.1§ Kunniajäsenyyden myöntäminen

Kunniajäsenyys voidaan myöntää yhdistyksen entiselle tai nykyiselle jäsenelle. Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua Tutti ry:n kunniajäseneksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti sekä pitkään toimineet yhdistyksen, sen toiminnan ja tarkoitusperien mukaisesti. Kunniajäsenen palkitseminen vaatii pitkää ja tarkkaa harkintaa ja hallituksen tulee tehdä esityksestään lausunto yhdistyksen kokoukseen. Kunniajäsenyys tunnusmerkkeineen myönnetään Tutti ry:n vuosijuhlassa. Kunniajäsenyyden myöntämisen yhteydessä saajalle annetaan kunniajäsenen käädyt ja kunniakirja, josta käy ilmi kunniajäsenyyden myöntämisen perusteet.

10.2§ Kunniajäsenen käädyt

Kunniajäsen saa merkiksi huomionosoituksesta kannettavakseen kunniajäsenen käädyt. Käätyjä käytetään akateemisissa juhlatilaisuuksissa juhlapuvun kanssa. Käädyt eivät saa koskettaa ihoa.

Käätyjen hankinnasta ja alkuperäisen muodon säilyttämisestä vastaa Tutti ry:n hallitus. Käädyt nimetään ja numeroidaan. Tutti ry:n hallituksen on pidettävä luetteloa käädyt saaneista kunniajäsenistä, myöntämisajankohdista ja myöntämisperusteista.

 

Tutti ry:n ulkopuolisille tahoille myöntämät huomionosoitukset

11§ Tutti ry:n pöytästandaari

Tutti ry voi huomioida yhteistyökumppaneitaan tai yksityishenkilöitä, jotka eivät voi saada entisille tai nykyisille jäsenille tarkoitettuja huomionosoituksia. Ulkopuolisille myönnettävä huomionosoitus on Tutti ry:n pöytästandaari.

Tutti ry:n pöytästandaari voidaan myöntää yhteisölle tai yksityishenkilölle, jonka kanssa yhdistys on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä. Päätöksen pöytästandaarin luovutuksesta tekee Tutti ry:n yhdistyksen kokous. Pöytästandaarit luovutetaan ensisijaisesti yhdistyksen vuosijuhlassa, mutta luovutus voi tapahtua myös esim. vastaanottajan luokse tehdyn vierailun yhteydessä.

 

Ohjesäännön voimassaolo

12§ Voimassaolo

Tämä ohjesääntö on hyväksytty kahdessa peräkkäisessä Tutti ry:n yhdistyksen kokouksessa vuonna 2015. Muutokset tähän ohjesääntöön valmistelee Tutti ry:n perinneseura Ylähuone,  Tutti ry:n hallituksen pyynnöstä. Muutokset astuvat voimaan, kuten Tutti ry:n säännöissä on mainittu.